8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Από την Οργανωτική Επιτροπή & την Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή.

 

Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2017
Θέμα: 8ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας.
Πλήρης τίτλος: 8ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (8th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory)
Συντομογραφία τίτλου Συνεδρίου: MGDLT8
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 4 – 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Αργυρόκαστρο Αλβανίας
Επικοινωνία: Panajot Barka / Παναγιώτης Μπάρκας
Email: panajotbarka@yahoo.gr
Γλωσσικά πεδία: Γενική Γλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Ιστορική γλωσσολογία, Θεωρίες γλωσσολογίας, Τυπολογία.
Γλωσσικό αντικείμενο: Νεοελληνική

Τελική προθεσμία αποδοχής προτάσεων για εισηγήσεις: 31η Μαρτίου 2018

Περιγραφή: Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο «Εκρέμ Τσαμπέι» Αργυροκάστρου (Αλβανίας), εκδηλώνει τη θέλησή του να οργανώσει το 8ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας, MGDLT8, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 4-6 Οκτωβρίου 2018 στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να επισημάνει τη σημασία των διαλέκτων της νεοελληνικής για τη γλωσσολογική θεωρία και να ωθήσει την μελέτη της ποικιλίας των διαλέκτων. Του συνεδρίου θα προηγηθεί σεμινάριο για την ελληνική στην Αλβανία.

Υπεύθυνος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής: Panajot Barka / Παναγιώτης Μπάρκας

Έκκληση για τις εισηγήσεις: Το Συνέδριο θα δεχτεί 25 εισηγήσεις, που θα αναπτυχθούν προφορικά και 15 που θα προβληθούν με πόστερς. Θεωρητικό και πρακτικό αντικείμενό τους θα αποτελούν οι διάλεκτοι στην Νεοελληνική, σε πεδία φωνητικής, φωνολογίας, μορφολογίας, συντακτικού, σημασιολογίας, πραγματολογίας, ψυχο-κοινωνιογλωσσολογίας, ιστορικής γλωσσολογίας, γλωσσικών επαφών κλπ. Μπορεί να υποβληθεί περίληψη εισήγησης μέχρι το μέγιστο των 500 λέξεων στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Κάθε εισηγητής μπορεί να υποβάλλει μέχρι δύο εισηγήσεις: μία προσωπική και/ ή μια ως συνεισηγητής, ή και δύο εισηγήσεις ως συνεισηγητές. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διευκρινίζουν αν οι εισηγήσεις τους θα αναπτυχθούν προφορικά ή θα προβληθούν με πόστερ, ή με τους δύο τρόπους.

Οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η αγγλική και η ελληνική. Τελική προθεσμία υποβολής των περιλήψεων θα είναι η 31η Μαρτίου 2018. Η ανακοίνωση αποδοχής τους θα αποσταλεί μέχρι την 30η Απριλίου 2018.

 

Η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή:

Mark Janse, Ghent University
Brian Joseph, The Ohio State University
Angela Ralli, University of Patras

 

 

Πηγή: Τμήμα Ελληνικών Αργυροκάστρου 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση